รายละเอียดในการตรวจสอบอาคารมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ไปดูกันครับ

Last updated: 15 ก.ค. 2560  |  2158 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รายละเอียดในการตรวจสอบอาคารมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ไปดูกันครับ

รายละเอียดในการตรวจสอบ2.1 รายละเอียดที่ต้องตรวจสอบ 
ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบ และทำรายงานการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคาร ดังต่อไปนี้ 
2.1.1 การตรวจสอบตัวอาคาร ให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ดังนี้

       - การต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงตัวอาคาร
       - การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร 
       - การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร 
       - การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร 
       - การชำรุดสึกหรอของอาคาร 
       - การวิบัติของโครงสร้างอาคาร 
       - การทรุดตัวของฐานรากอาคาร 2.1.2 การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของอาคาร 
2.1.2.1 ระบบบริการและอำนวยความสะดวก

       - ระบบลิฟต์ 
       - ระบบบันไดเลื่อน 
       - ระบบไฟฟ้า 
       - ระบบปรับอากาศ 
 

2.5.2 ระบบบันไดเลื่อน 
ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบด้วยสายตา พร้อมด้วยเครื่องมือพื้นฐานเท่านั้น จะไม่รวมถึงการทดสอบที่อาศัยเครื่องมือพิเศษเฉพาะ โดยลักษณะการตรวจสอบจะครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้

       - ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบของบันไดเลื่อน 
       - ตรวจสอบการทำงานของบันไดเลื่อน 
       - ตรวจสอบการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง และการทดสอบระบบในอดีตที่ผ่านมา 


2.5.3 ระบบไฟฟ้า
2.5.3.1 ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบด้วยสายตา เครื่องมือ หรือ เครื่องวัดชนิดพกพา ทำ       รายงานและประเมินระบบไฟฟ้า และบริภัณฑ์ไฟฟ้า ดังนี้

       - สภาพสายไฟฟ้า ขนาดกระแสของสาย จุดต่อสาย และอุณหภูมิขั้วต่อสาย 
       - ท่อร้อยสาย รางเดินสาย และรางเคเบิล 
       - ขนาดเครื่องป้องกันกระแสเกินและพิกัดตัดกระแสของบริภัณฑ์ประธานแผงย่อย และแผงวงจรย่อย 
       - เครื่องตัดไฟรั่ว 
       - การต่อลงดินของบริภัณฑ์ ขนาดตัวนำต่อลงดิน และความต่อเนื่องลงดินของท่อร้อยสาย รางเดินสาย รางเคเบิล 
       - รายการอื่นตามตารางรายการตรวจสอบ 
  
       2.5.3.2 ผู้ตรวจสอบไม่ต้องตรวจสอบในลักษณะ ดังนี้

       - วัดหรือทดสอบแผงสวิตซ์ ที่ต้องให้สายวัดสัมผัสกับบริภัณฑ์ในขณะที่แผงสวิตซ์นั้นมีไฟหรือใช้งานอยู่ 
       - ทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน 
       - ถอดออกหรือรื้อบริภัณฑ์ไฟฟ้า นอกจากเพียงเปิดฝาแผงสวิตซ์ แผงควบคุม เพื่อตรวจสภาพบริภัณฑ์ 
 

2.5.4 ระบบปรับอากาศ

ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบด้วยสายตา เครื่องมือ หรือ เครื่องชนิดพกพา ทำรายงาน   และประเมิน ระบบปรับอากาศ ดังนี้

       - อุปกรณ์เครื่องเป่าลมเย็น (AHU) 
       - สภาพทางกายภาพของเครื่องเป่าลมเย็น 
       - สภาพการกระจายลมเย็นที่เกิดขึ้น 
       - ระบบไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ 
       - สภาพของอุปกรณ์และระบบควบคุม 

2.6 ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบด้วยสายตา เครื่องมือ และ เครื่องวัดชนิดพกพา ทำรายงานและประเมินระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ด้งนี้

       - สภาพทางกายภาพและการทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบน้ำเสีย ระบบระบายน้ำฝน ระบบจัดการขยะมูลฝอย ระบบระบายอากาศ และระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง 
       - ความสะอาดของถังเก็บน้ำประปา 
 

2.7 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบด้วยสายตา ทำรายงานและประเมินความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ดังต่อไปนี้

2.7.1 บันไดหนีไฟ ทางหนีไฟ เครื่องหมาย และไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน 
ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบด้วยสายตา พร้อมเครื่องมือวัดพื้นฐาน เช่น ตลับเมตร เป็นต้น โดยลักษณะการตรวจสอบจะครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้

       - ตรวจสอบสภาพราวจับ และราวกันตก 
       - ตรวจสอบความส่องสว่างของแสงไฟ บนเส้นทาง 
       - ตรวจสอบอุปสรรคสิ่งกีดขวาง ตลอดเส้นทางจนถึงเส้นทางออกสู่ภายนอกอาคาร 
       - ตรวจสอบการปิด-เปิดประตู ตลอดเส้นทาง 
       - ตรวจสอบป้ายเครื่องหมายสัญลักษณ์ 

2.7.2 ระบบระบายควัน และควบคุมการแพร่กระจายควัน 
ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบและทดสอบด้วยสายตา พร้อมเครื่องมือวัดพื้นฐานเท่านั้น จะไม่รวมถึงการทดสอบที่อาศัยเครื่องมือพิเศษเฉพาะ โดยลักษณะการตรวจสอบจะครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้

       - ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ พร้อมระบบอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน 
       - ทดสอบการทำงานว่าสามารถใช้ได้ทันที เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งแบบอัตโนมัติ และแบบที่ใช้มือ รวมทั้งสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง โดยไม่หยุดชะงักขณะเกิดเพลิงไหม้ 
       - การรั่วไหลของอากาศภายในช่องบันไดแบบปิดทึบ ที่มีระบบพัดลมอัดอากาศ รวมทั้งการออกแรงผลักประตูเข้าบันได ขณะพัดลมอัดอากาศทำงาน 
       - ตรวจสอบช่องเปิด เพื่อการระบายควันจากช่องบันไดและอาคาร รวมถึงช่องลมเข้าเพื่อเติมอากาศเข้ามาแทนที่ด้วย 
       - ตรวจสอบการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง และการทดสอบระบบในอดีตที่ผ่านมา 

2.7.3 ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน 
ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบด้วยสายตา พร้อมด้วยเครื่องมือพื้นฐานเท่านั้น จะไม่รวมถึงการทดสอบที่อาศัยเครื่องมือพิเศษเฉพาะ โดยลักษณะการตรวจสอบจะครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้

       - ตรวจสอบสภาพและความพร้อมของแบตเตอรี่ เพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ 
       - ตรวจสอบสภาพและความพร้อมของระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องยนต์ และปริมาณน้ำมันที่สำรองไว้ 
       - ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าสำรอง ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบที่ใช้มือ 
       - ตรวจสอบการระบายอากาศ ขณะเครื่องยนต์ทำงาน 
       - ตรวจสอบวงจรระบบจ่ายไฟฟ้า ให้แก่อุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิต และที่สำคัญอื่นๆ ว่ามีความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้าดี ขณะเกิดเพลิงไหม้ในอาคาร 
       - ตรวจสอบการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง และการทดสอบระบบในอดีตที่ผ่านมา 
 

2.7.4 ระบบลิฟต์ดับเพลิง 
ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบด้วยสายตา พร้อมด้วยเครื่องมือพื้นฐานเท่านั้น จะไม่รวมถึงการทดสอบที่อาศัยเครื่องมือพิเศษเฉพาะ โดยลักษณะการตรวจสอบจะครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้

       - ตรวจสอบตามเกณฑ์ทั่วไปของลิฟต์ 
       - ตรวจสอบสภาพโถงปลอดควันไฟ รวมทั้งช่วงเปิดต่างๆ และประตู 
       - ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆ ภายในโถงปลอดควันไฟ 
       - ตรวจสอบการป้องกันน้ำไหลลงสู่ช่องลิฟต์ 
       - ตรวจสอบการทำงานของลิฟต์ดับเพลิง รวมทั้งสัญญาณกระตุ้นจากระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และการทำงานของระบบอัดอากาศ (ถ้ามี) 
 

2.7.5 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบด้วยสายตา พร้อมด้วยเครื่องมือพื้นฐานเท่านั้น จะไม่รวมถึงการทดสอบที่อาศัยเครื่องมือพิเศษเฉพาะ โดยลักษณะการตรวจสอบจะครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้

       - ตรวจสอบความเหมาะสมของชนิดอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ในแต่ละห้อง/พื้นที่ ครอบคลุมครบถ้วน 
       - ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ, อุปกรณ์แจ้งเหตุต่างๆ ครอบคลุมครบถ้วน ตำแหน่งของแผงควบคุมและแผงแสดงผลเพลิงไหม้ 
       - ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบบฉุกเฉินต่างๆ ที่ใช้สัญญาณกระตุ้นระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
       - ตรวจสอบความพร้อมในการแจ้งเหตุ ทั้งแบบอัตโนมัติ และแบบที่ใช้มือของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
       - ตรวจสอบขั้นตอนการแจ้งเหตุอัตโนมัติ และช่วงเวลาแต่ละขั้นตอน 
       - ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้แผงควบคุม 
       - ตรวจสอบการแสดงผลของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
       - ตรวจสอบการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง และการทดสอบระบบในอดีตที่ผ่านมา

2.7.6 ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดังเพลิง ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิงและหัวฉีดน้ำดับเพลิง และ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 
ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบด้วยสายตา พร้อมด้วยเครื่องมือพื้นฐานเท่านั้น จะไม่รวมถึงการทดสอบที่อาศัยเครื่องมือพิเศษเฉพาะ โดยลักษณะการตรวจสอบจะครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้

       - ตรวจสอบความเหมาะสมของชนิดอุปกรณ์และระบบดับเพลิง ในแต่ละห้อง/พื้นที่ และครอบคลุมครบถ้วน 
       - ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และระบบทั้งแบบอัตโนมัติและแบบที่ใช้มือ รวมความพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
       - ตรวจสอบการทำงานอุปกรณ์ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสารดับเพลิง อาทิ การแจ้งเหตุ การเปิด-ปิดลิ้นกั้นไฟ หรือ ควัน เป็นต้น 
       - ตรวจสอบขั้นตอนการดับเพลิงแบบอัตโนมัติ และช่วงเวลาแต่ละขั้นตอน 
       - ตรวจสอบความถูกต้องตามที่กำหนดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้แผงควบคุมแหล่งน้ำดับเพลิง ถังสารดับเพลิง 
       - ตรวจสอบความดันน้ำ และการไหลของน้ำ ในจุดที่ไกลหรือสูงที่สุด 
       - ตรวจสอบการแสดงผลของระบบดับเพลิง 
       - ตรวจการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง และการทดสอบระบบในอดีตที่ผ่านมา 
 

2.7.7 ระบบป้องกันฟ้าผ่า

       - ตรวจสอบระบบตัวนำล่อฟ้า ตัวนำล่อลงดิน ครอบคลุมครบถ้วน 
       - ตรวจสอบระบบรากสายดิน 
       - ตรวจสอบจุดต่อประสานศักย์ 
       - ตรวจสอบ การดูแลรักษา ซ่อมบำรุง และการทดสอบระบบในอดีตที่ผ่านมา 

2.7.8 แบบแปลนอาคารเพื่อการดับเพลิง

       - ตรวจสอบแบบแปลนของอาคาร เพื่อใช้สำหรับการดับเพลิง 
       - ตำแหน่งที่เก็บแบบแปลน 

GME Building Inspector
www.gmcworkshop.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้